REGULAMIN FESTIVALU

Zapoznaj się z regulaminem wydarzenia.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na Customer Care Festival 2021 (dalej "Festival") , który odbędzie się w formie on line w dniach 06-07 września 2021 organizowane przez Belocal Polska Sp. z o. o. i Polski Instytut Wiedzy Praktycznej Sp. z o. o. oraz warunki uczestnictwa w Festivalu.

§1 ORGANIZATOR

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą Customer Care Festival 2021 organizowanej przez Belocal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie we współpracy z Polskim Instytutem Wiedzy Praktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 2. Konferencja on-line odbędzie się w dniu 6-7 wrzesień 2021 i będzie transmitowana za pośrednictwem platformy https://live.festivalcc.pl. Dostęp do transmisji będzie możliwy wyłącznie po uprzedniej rejestracji na stronie https://www.festivalcc.pl.
§2 DEFINICJE

 1. Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, użyte w nim terminy definiowane są następująco:

  1. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w konferencji Customer Care Festival 2021.
  2. Organizator – Belocal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. W.H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP: 7010493628 oraz Polski Instytut Wiedzy Praktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. W.H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP: 7010966305
  3. Konferencja – organizowane przez Organizatora wydarzenie on-line pod nazwą Customer Care Festival 2021.
  4. Rejestracja – zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
  5. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie https://www.festivalcc.pl, za pomocą którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe formularza zostały przez Organizatora wyróżnione.
  6. Potwierdzenie zgłoszenia – komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej i/lub wiadomość SMS na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, który potwierdza Rejestrację.
  7. Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.
§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja adresowana jest do specjalistów niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie obsługi klienta, wsparcia procesów obsługi klienta, sprzedaży i obsługi posprzedażowej, członków zarządów oraz niezależnych konsultantów działających na szerokorozumianym rynku obsługi klienta.

 2. W konferencji mogą brać udział także przedstawiciele firm dostarczających technologie do działów obsługi klienta. Ich uczestnictwo szczegółowo określa odrębny rozdział niniejszego Regulaminu.

 3. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje w formie wykładu jak i panelu dyskusyjnego.

 4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję. Obowiązuje on wszystkich uczestników.

 5. Organizator wskazuje minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej https://live.festivalcc.pl:

  • Dostęp do urządzenia mającego dostęp do sieci Internet
  • Dostęp do poczty e-mail
  • Poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookies

 6. Informacje o Konferencji, w tym program, publikowane są na stronie internetowej https://www.festivalcc.pl

 7. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Organizator nie wyklucza jednak wygłaszania prelekcji w innym języku

 8. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnictwo wymaga uprzedniej rejestracji.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uprzednio dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Konferencji pod adresem https://www.festivalcc.pl do dnia 4.09.2021 do godziny 19:00.

 2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej winien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, podając wszystkie wymagane przez formularz dane. Dane obowiązkowe zostały oznaczone przez Organizatora. W przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych danych – Organizator ma prawo odmowy rejestracji.

 3. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od Organizatora link umożliwiający zalogowanie się na platformie https://live.festivalcc.pl do dnia 5.09.2021 do godz. 19:00. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości – Uczestnik może zwrócić się do pomocy technicznej zorganizowanej przez Organizatora pod adresem: https://www.festivalcc.pl/pomoclive

 4. Organizator nie wystawia i nie wysyła certyfikatów uczestnictwa w Konferencji. Jedynym potwierdzeniem udziału w Konferencji jest wiadomość e-mail z podziękowaniem za udział w wydarzeniu.

§5 UDZIAŁ W MEET UP

 1. Organizator w ramach Konferencji organizuje dodatkowe warsztaty specjalistyczne.

 2. Udział w warsztatach jest dobrowolny, a osoby zainteresowane udziałem w nim winne uprzednio dokonać oddzielnej rejestracji z obowiązkiem zapłaty.

 3. Wskazana przez organizatora cena obejmuje udział w prelekcjach on-line, opiekę zespołu obsługi uczestnika, certyfikat elektroniczny udziału w warsztacie i materiały w wersji elektronicznej dostarczone przez prelegentów warsztatów.

 4. Płatność za warsztat dokonywana jest na podstawie faktury VAT z terminem płatności najpóźniej do dnia poprzedzającego wydarzenie.

 5. Organizator dopuszcza zmianę uczestnika, jednak nie później niż do dnia 5 września br. Po tym terminie zmiana jest niemożliwa.

 6. Rezygnacja z udziału w warsztacie możliwa jest w ciągu 14 dni od zakupu. Wówczas zamawiający uzyskuje zwrot kosztów zakupionego uczestnictwa.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku niskiej frekwencji uczestników. Wówczas każdemu z uczestników przysługuje zwrot kosztów zakupionego uczestnictwa.

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.festivalcc.pl/pomoc. Rozpatrywane będą reklamacje wyłącznie zawierające poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz poprawne dane kontaktowe. Reklamację mogą złożyć wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Konferencji. Fakt ten będzie potwierdzany każdorazowo przez Organizatora poprzez weryfikację danych z bazą uczestników.

 2. Reklamacje przyjmowane są przez Organizatora najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia Konferencji.

 3. Reklamacje zgłoszone po terminie wskazanym w pkt 2 – pozostaną nierozpatrzone.

 4. Reklamacje zgłoszone w terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w formie wiadomości e-mail.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników Konferencji i umożliwienia dostępu do transmisji prelekcji i paneli dyskusyjnych.

 4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim do celów prowadzenia Konferencji. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również i on wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji wymiany informacji związanych z Konferencją.

 5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z realizacją Konferencji.

 6. Uczestnikom oraz osobom fizycznym wspierającym proces rejestracji uczestników przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), chyba, że Uczestnik konferencji udzieli takiej zgody współpracującemu z Organizatorem podmiotowi.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

 9. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe, są szyfrowane (SSL).

§8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu

 2. Uczestnik zobowiązany jest do podania poprawnych danych kontaktowych. Wpisanie danych niepoprawnych uniemożliwi uczestnictwo w Konferencji.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania linku i danych dostępowych do platformy https://live.festivalcc.pl innym osobom trzecim, w szczególności współpracownikom. Współpracownicy mogą dokonać samodzielnej rejestracji. Rejestracja jest Bezpłatna.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego i upoważnione przez niego osoby mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w bezpośrednim związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych podczas Konferencji.

 2. W przypadku gdy Konferencja nie obędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych przez Organizatora, Organizator niezwłocznie przekaże informacje o tym fakcie Uczestnikom.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącz teleinformatycznych posiadanych przez Uczestnika.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń będących w posiadaniu przez Uczestnika, a które służyć mu będą do nawiązania połączenia z platformą https://live.festivalcc.pl.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Uczestnika niepoprawnych danych osobowych.

 6. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także wszelkich kosztów dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie Zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://www.festivalcc.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 2. Szczegółowy program Konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej https://www.festivalcc.pl najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem. Agenda wydarzenia opublikowana będzie w formie draftu od pierwszego dnia rozpoczęcia rejestracji Uczestników.

 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: https://www.festivalcc.pl

 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://www.festivalcc.pl. Organizator nie ma obowiązku informowania o zmianie Uczestników w formie indywidualnej.

 7. Informacja o zakresie zmiany Regulaminu opublikowana zostanie na stronie internetowej https://www.festivalcc.pl/pomoc.

Data publikacji: 31.03.2021
Ostatnie zmiany: 20.07.2021

Wprowadzone zmiany dotyczą nowej treści §5 oraz zmiany numeracji paragrafów od §6 do §10)